pic52_www.jahaniha.com_

رونمایی جنگنده جدید قاهر 313 با حضور ریئس جمهور آقای دکتر احمدی نژاد برگزار شد

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_1

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_2

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_3

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_4

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_5

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_6

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_7

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_8

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_9

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_10

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_11

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_12

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_13

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

pic52_www.jahaniha.com_14

عکس های جنگنده جدید ایرانی قاهر 313

منبع : خبرگزاری فارس : عکاس : حسین ظهروند | بازنشر : جهانیها